algemene voorwaarden en Privacy Beleid:

ER ZULLEN NOOIT ENIGE MEDISCHE PATIËNT GEGEVENS VIA DE WEBSITE OPGESLAGEN OF VERSTUURD WORDEN!

Praktijk Reset uw Lichaam omschrijft het volgende zoals wettelijk verplicht in deze algemene voorwaarden en het Privacy beleid volgens AVG wetgeving:

1:  www.resetuwlichaam.nl respecteert de privacy en gegevens van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 
2:   Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onderling contact met cliënten.
3:   Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
4:   www.resetuwlichaam.nl registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele voorkeur, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vereniging.
5:   Om het contact bij www.resetuwlichaam.nl zo aangenaam en simpel mogelijk te maken slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens op en de gegevens met betrekking tot het gebruik van onze diensten, hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
6:   Wij gebruiken uw e-mail adres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. 
7:   Als u dit niet langer op prijs stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
8:   Als u bij www.resetuwlichaam.nl een afsptaak maakt of een contactformulier aanmaakt/verstuurt dan bewaren wij uw gegevens op een Secure Server, u kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer en e-mail, bewaard blijven zodat u deze niet bij elk contact opnieuw hoeft in te vullen.
9:   Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers stellen we zeer op prijs en helpen ons ook om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
10:  Als u besluit een recensie te schrijven dan verwelkomen wij die en kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt.
11:  We zijn uiteraard zeer benieuwd naar de positieve/negatieve meningen en ervaringen van onze bezoekers, maar behouden altijd het recht om recencies, commentaren of bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
12:  www.resetuwlichaam.nl verkoopt, verhandeld of openbaard uw persoonlijke gegevens niet/nooit aan derden en deze persoonlijke en opgeslagen gegevens kunnen op verzoek via e-mail altijd worden verwijderd.
13:  www.resetuwlichaam.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken zonder uitdrukkelijke toestemming van betrokken personen en zal deze gegevens daarom uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van behandeling of tijdens werkzaamheden van onze website en geboden diensten. 
14:  Ons team en de door ons eventuele ingeschakelde derden partijen zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en te waarborgen.
15:  Waar wordt gesproken over technische kenmerken van opvragingen, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde url, ip-nummer, tijdstip, HTTP-referer-url (inclusief soms uw zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke.
Ook deze gegevens worden volgens wettelijke regelgeving vertrouwelijk behandeld en opgeslagen en nooit aan derden verstrekt of doorverkocht.
16:  Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) welk ip-nummer op welk moment door iemand wordt gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Uw privacy:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg.
Dit is voor mij als therapeut ook een wettelijke plicht en opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging, het CAT en het GAT als zijnde de geschillen en klachten commissie waarbij ik ben aangesloten.
Uw dossier bevat aantekeningen over o.a uw hulpvraag, gezondheidstoestand, gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen en eventuele doorverwijzingen naar een reguliere arts of specialist mocht ik dit als therapeut noodzakelijk achten.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts of die uzelf aan mij heeft verstrekt.

Beveiliging/opslag persoonsgegevens:

Wij doen onze uiterste best om uw persoonlijke gegevens en privacy te waarborgen.
Dit betekent onder meer dat wij:
1.   Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
2.   Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
3.   Alle patiëntdossiers worden digitaal versleuteld en met een beveiligd wachtwoord opgeslagen en er wordt regelmatig een back-up gemaakt van mijn cliëntenbestanden en dossiers en deze worden op een veilige manier bewaard.
4.   Ik werk met een boekhouder die mijn belastingsaangiften doet en die heeft op geen enkele manier of wijze inzage in mijn clientendossiers, noch in de facturen of enige andere persoonlijke en privacy gevoelige informatie over mijn cliënten.
5.   Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken.
Deze meldplicht houdt in dat ik als therapeut direct (binnen 72 uur na het datalek) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra er een ernstig datalek zou optreden door middel van inbraak in een databestand via hacken, diefstal of verlies van laptop of USB stick met persoonsgegevens.
In zulk geval zullen ook alle betrokken cliënten/personen door mij persoonlijk als therapeut direct op de hoogte worden gesteld.
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.
Medewerkers/assistentes van mijn praktijk zijn via arbeidscontract of (verwerkers)overeenkomst aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

Minderjarigen:

Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe.
Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling.
Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling.
Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt.
Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
1.   Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
2.   Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
3.   Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
4.   Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier zijn een dossierplicht en deze blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.
Elke patiënt wordt bij een eerste intakergesprek mondeling en via een schriftelijke overeenkomst geinformeerd over de dossierplicht en ondertekent een behandelovereenkomst die bewaard wordt in het persoonlijk dossier.
Ook is deze beschreven informatie te vinden op de pagina Algemene voorwaarden/Privacy beleid en is voor iedereen toegankelijk en te lezen.

Privacy op de zorgnota:

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:
1.   Uw naam, adres en woonplaats.
2.   Uw geboortedatum.
3.   De datum van de behandeling.
4.   Een korte omschrijving van de behandeling zoals bijvoorbeeld: behandeling Bioresonantie, Fotonen therapie, magneetveld therapie, Frequentie therapie, TENS therapie.
5.   De kosten van het consult.
6.   Naam, adres en plaats van de praktijk.
7.   KvK nummer, CAT level 3 therapeut en therapeut nummer.
8.   Logo van beroepsorganisatie.
9,   De AGB code 90108276.
10. De omschrijving natuurgeneeskunde met prestatiecode 24005 voor natuurgeneeskunde en 24011 voor Bioresonantie.

Nieuwsbrieven:

1:   Wanneer u zich aan- of afmeldt voor een van onze e-mail nieuwsbrieven, dan worden de technische kenmerken van uw mutatie samen met uw e-mail adres gedurende enkele maanden bewaard. 
2:   Uw e-mailadres wordt daarnaast uitsluitend ten behoeve van de toezending van de aangevraagde informatie en betreffende nieuwsbrief gedurende de volledige looptijd van u bewaard.
3:   Het staat u niet vrij een e-mail adres te gebruiken dat niet tot uw persoon kan worden herleid. 
4:   U kunt zich altijd afmelden voor onze nieuwsbrieven.
5:   Wanneer u er niet in slaagt zich op deze manier af te melden dan kunt u via e-mail of telefonisch contact met ons opnemen.

Contactformulieren en E-mail:

1:   Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op onze websites invult en opstuurt of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht.
2:   Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mail archief, waar het als gevolg van backup procedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Openbaarmaking en inzicht van persoonlijke gegevens:

1:   Hoewel we bepaalde ingezamelde informatie over het gebruik van onze site openbaar kunnen maken zal deze informatie nooit uw persoonlijke gegevens bevatten. 
2:   We verstrekken geen persoonlijke gegevens aan derden in de normale bedrijfsgang.
3:   Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij echter juridisch verplicht worden tot het verstrekken van informatie aan de overheid of andere derde partijen zoals justitie.
4:   Mocht Resetuwlichaam.nl deel gaan uitmaken van een andere organisatie, dan krijgt deze organisatie inzage in de persoonlijke gegevens die door Resetuwlichaam.nl zijn verzameld en opgeslagen en dan kan/zal deze andere organisatie de rechten en verplichtingen overnemen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze Privacy verklaring.

Veiligheid:

1:   Resetuwlichaam.nl implementeert en volgt de standaard veiligheidsmaatregelen die voor elke bedrijfstak gelden om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onderschepping of verwerking.
2:   Er is echter geen enkele website die eventuele dreigende beveiligingsrisico’s volledig kan elimineren en garanderen dus wij kunnen dit ook niet compleet waarborgen, al zorgen wij zelf wel voor een goede, optimale en volledige veilige bescherming!
Wij zijn daarom nooit aansprakelijk te stellen op welke manier dan ook.

COOKIE BELEID VOLGENS AVG WETGEVING:

Wat zijn cookies en het gebruik ervan:

1:   Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. 
2:   Resetuwlichaam.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek.
3:   Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.
4:   Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoons identificatie.
5:   U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek/contact bij Resetuwlichaam.nl geen cookies ontvangt en daarmee ligt er ook een belangrijke eindverantwoordelijkheid bij de website gebruiker zelf of deze akkoord gaat met de hier gestelde Privacy Policy en welke prive informatie er bij de hostingserver terecht komt van Resetuwlichaam.nl.
6:   Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Resetuwlichaam.nl dan kunt u telefonisch of via e-mail contact met ons opnemen.
7:   Wij helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw persoonlijk verstrekte gegevens of als u deze wilt veranderen, aanpassen of verwijderen.
8:   In het eventuele geval dat er wijzigingen in onze Privacy Policy nodig mochten zijn dan wordt dat op deze pagina verandert/aangevuld en daarom vindt u op deze pagina dan ook altijd de meest recente informatie.
Zoals gebruikelijk en wettelijk verplicht vanuit de AVG wetgeving worden bij alle professionele websites gebruik gemaakt van cookies en dit zijn kleine bestanden die naar uw computer worden gestuurd en op uw computer gedownload om uw ervaring te verbeteren.
De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Op deze pagina wordt beschreven welke informatie wij verzamelen, hoe we deze gebruiken en waarom we deze cookies soms moeten opslaan.
We maken gebruik van reCAPTCHA om onze contactformulieren zoals reviews en contact te beveiligen.

Hoe wij cookies gebruiken:

We gebruiken cookies om verschillende redenen die hieronder worden beschreven. 
Het gebruik van cookies is van groot belang om de website goed te laten draaien  maar ook cookies waarvan je het effect niet ziet en/of merkt zijn zeer belangrijk om de website gebruiksvriendelijker te maken.
Helaas zijn er in de meeste gevallen geen standaard opties voor het uitschakelen van cookies zonder de functionaliteit en functies die zij toevoegen aan deze website volledig uit te schakelen. 
We raden u aan om alle cookies aan te laten staan als u niet zeker weet of ze u wel of niet nodig heeft als deze worden gebruikt om een dienst te leveren die u gebruikt op de website.
Van tijd tot tijd testen we nieuwe functies en brengen we subtiele wijzigingen aan in de manier waarop de site wordt afgeleverd terwijl we ervoor zorgen dat we begrijpen welke optimalisaties onze gebruikers het meest waarderen terwijl u onze website gebruikt.

Cookies in of uitschakelen:

U kunt het instellen van cookies voorkomen door de instellingen in uw browser aan te passen mocht u een melding ontvangen voordat u een cookie accepteert bij het gebruik van onze website.
Cookies zijn ten alle tijden simpel te blokkeren op uw computer of zelf te verwijderen via uw browsergeschiedenis.
U kunt ook aangeven als u niet wenst dat er bepaalde cookies geplaatst of gebruikt mogen worden.
Het uitschakelen van cookies resulteert meestal ook in het uitschakelen van bepaalde functionele functies van deze site.
Daarom wordt aanbevolen dat u de cookies niet uitschakelt.

Toestemming voor het gebruik van cookies:

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming nodig en vereist.
Voor de cookies die wij als www.resetuwlichaam.nl gebruiken is er geen persoonlijke toestemming nodig.

De cookies die wij plaatsen en gebruiken:

Account gerelateerde cookies:

Als u een account bij ons aanmaakt, gebruiken we cookies voor het beheer van het aanmeldingsproces en algemene administratie. 
Deze cookies worden meestal verwijderd wanneer u zich afmeldt maar in sommige gevallen kunnen ze actief blijven om uw sitevoorkeuren te onthouden wanneer u bent afgemeld.

Login gerelateerde cookies:

We gebruiken cookies wanneer u bent ingelogd, zodat we u kunnen herinneren. 
Dit voorkomt dat u telkens opnieuw moet inloggen wanneer u een nieuwe pagina bezoekt. 
Deze cookies worden meestal verwijderd of gewist wanneer u zich afmeldt om ervoor te zorgen dat u alleen toegang heeft tot beperkte functies en gebieden wanneer u bent aangemeld.

Cookies met contact formulieren:

Wanneer u persoonlijke gegevens invult via een formulier zoals op de contactpagina of reviewpagina kunnen cookies worden geinstalleerd om uw gebruikersgegevens te onthouden voor toekomstige correspondentie.

Sitevoorkeuren cookies:

Om u op de website een gebruiksvriendelijke ervaring te geven bieden wij aan uw persoonlijke gegevens en voorkeuren in te onthouden en in te stellen naar uw persoonlijke functionaliteit.

Cookies van derden:

In sommige speciale gevallen gebruiken we ook cookies die worden aangeboden en geplaatst door vertrouwde derden partijen zoals social media die via onze website advertenties aan u vertonen.
Deze cookies zijn zelf en eenvoudig centraal te verwijderen via www.youronlinechoices.eu/

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

Iedere gebruiker van onze website heeft het recht op inzage, beperking, verwijdering of rectificatie van uw persoonlijke gegevens.
Ook kunt u bezwaar maken tegen eventuele persoonlijke gegevens en uw recht op overdracht van persoonlijke gegevens aan derde partijen.
U kunt ons een mail sturen naar info@resetuwlichaam.nl met een persoonlijk verzoek.
Wij kunnen u vragen om uzelf duidelijk te identificeren om eventueel misbruik van gegevens te voorkomen.
Ook verzoeken we u een kopie van een persoonlijke gegevens gekoppelde cookie mee te sturen als het gaat om inzage gaat van uw persoonlijke gegevens en deze is terug te vinden in uw browser instellingen.

Nieuwe ontwikkelingen omtrent onvoorziene cookies:

In het eventuele geval dat er wijzigingen in onze Privacy beleid of Cookie beleid  nodig mochten zijn dan wordt dat op deze pagina verandert/aangevuld en daarom vindt u op deze pagina dan ook altijd de meest recente informatie.
Er kunnen ten alle tijden aanpassingen of verandering in onze teksten plaatsvinden vanwege nieuwe en voortdurende ontwikkelingen.
Lees deze cookie beleid verklaring daarom ook regelmatig door zodat u op de hoogte bent/blijft van eventuele veranderingen of wijzigingen.
Ook kunnen er door derden partijen cookies worden geplaatst waarvan wijzelf niet op de hoogte zijn gebracht en mocht u deze op de website tegenkomen dan kunt u ons daarover informeren.
Ook kunnen cookie verklaringen veranderen of gewijzigd worden vanwege wettelijke regels of bepalingen en u kunt daarom altijd op deze pagina de laatste versie vinden.

Voor verdere vragen of informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Vriendelijke groeten,
Henny Thijssen

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT).
GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie.
Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode.
Voor meer informatie over mijn klachtenregeling klik op het bovenstaande GAT logo.